Skutki globalizacji – polityczne, ekonomiczne i kulturowe

Skutki globalizacji - polityczne, ekonomiczne i kulturowe

Skutki globalizacji – polityczne, ekonomiczne i kulturowe

Globalizację spośród innych procesów społecznych wyróżnia fakt, że obejmuje ona niemal wszystkie sfery życia w wielu miejscach na świecie.

Ma ona swoje ekonomiczne, polityczne i kulturowe skutki, które odczuwamy na co dzień.

Globalizacja zrewolucjonizowała gospodarkę. Produkcja jest znacznie bardziej elastyczna niż w przeszłości.

Firmy znacznie częściej zatrudniają ludzi na kontrakty krótkoterminowe.

I przemieszczają się po całym świecie w poszukiwaniu niższych kosztów pracy w odpowiedzi na zwiększoną globalną konkurencję gospodarczą.

Liberalizacja handlu usuwa lub zmniejsza bariery w handlu między krajami, takie jak cła i kontyngenty.

Liberalizacja handlu może przynieść korzyści silniejszym gospodarkom, ale postawić słabsze w bardziej niekorzystnej sytuacji.

Najmniej opłacalne aspekty produkcji – faktycznie wytwarzanie produktów fizycznych, są zwykle wykonywane w biedniejszych, peryferyjnych krajach.

Offshoring

Offshoring ma miejsce, gdy firma wysyła zlecenia wewnętrzne do wykonania w innym kraju.

Przykładem offshoringu jest produkcja towarów przez firmę z USA w Meksyku.

Niemcy na przykład dużą część swojej produkcji przenoszą do Polski.

Zarówno offshoring, jak i outsourcing ostatecznie oszczędzają pieniądze firm, ale redukują koszty na bardzo różne sposoby.

Z perspektywy firmy offshoring zadania zmniejsza niektóre koszty, ale zwiększa inne.

Offshoring do kraju o niskich dochodach zazwyczaj obniży koszty pracy ze względu na niższe płace w obcym kraju.

Ważne jest w tym kontekście rosnące znaczenie ponowoczesnej gospodarki nieważkości.

Termin gospodarka nieważka odnosi się do handlu niematerialnymi lub abstrakcyjnymi produktami i usługami, takimi jak doradztwo, oprogramowanie i usługi profesjonalne.

Produkcja ogromnie traci tu na znaczeniu. Ważne są technologie informacyjne.

Istnieją cztery podstawowe elementy technologii informacyjnej jako całości:

  • bezpieczeństwo informacji,
  • zarządzanie bazami danych i siecią,
  • wsparcie techniczne komputerów
  • rozwój oprogramowania biznesowego.

Produkty są o wiele bardziej oparte na informacjach i produktach elektronicznych, takich jak oprogramowanie komputerowe, filmy i muzyka lub usługi informacyjne.

Praca w ogromnym stopniu jest zdematerializowana – polega właśnie na wymianie wiedzy i informacji.

W gospodarce opartej na wiedzy istotnym składnikiem wartości mogą zatem być aktywa niematerialne, takie jak wartość wiedzy pracowników lub własność intelektualna.

Skutki globalizacji – polityka

Globalizacja zmieniła też politykę. Powszechnie mówi się o spadku znaczenia państw narodowych na rzecz władzy międzynarodowych korporacji.

Także międzypaństwowe organizacje takie jak Unia Europejska czy OECD zyskują na znaczeniu.

Tak więc rządowi krajowemu trudno jest narzucić własne zasady. To rodzaj współzależności od globalnych instytucji.

Wiele problemów, z jakimi muszą mierzyć się współczesne społeczeństwa, jest rozwiązywane przez międzynarodowe organizacje, takie jak OXFAM, UNICEF czy Greenpeace.

Skutki globalizacji – kultura

Na uwagę zasługuje też globalizacja kulturowa. Globalizacja zmniejszyła dystans między ludźmi.

Ludzie w odległych miejscach czują się bliżej siebie, ponieważ mogą natychmiast komunikować się.

Wyjątkiem nie jest tu komunikacja międzykulturowa.

Globalizacja kulturowa odnosi się do szybkiego przepływu idei, postaw, znaczeń, wartości i produktów kulturowych przez granice państw.

Kiedyś mieliśmy bardzo ograniczony dostęp do idei pochodzących np. ze Wschodu.

Na całym świecie popularyzowane są podobne schematy konsumpcji.

Kluczem do tego jest rozwój podobnych stylów centrów handlowych i parków rozrywki, które zapewniają jednorodne doświadczenie kulturowe w różnych regionach świata.

Zawdzięczamy to właśnie globalizacji. Z globalizacją kulturową wiąże się także problem migracji. W ostatnich latach proces ten znacznie się nasilił.

Globalizacja sprawia, że ​​wiele towarów staje się bardziej przystępnych cenowo i dostępnych w większej liczbie części świata.

Pomaga zwiększyć produktywność, zmniejszyć dyskryminację płacową ze względu na płeć, daje więcej możliwości kobietom oraz poprawia warunki pracy i jakość zarządzania.

Globalizacji nie można jednak przedstawiać jedynie w dobrym świetle.

Pojawia się globalna świadomość ryzyka – poczucie, że wszyscy jesteśmy zagrożeni globalnymi problemami, takimi jak kryzys środowiskowy czy terroryzm.