Co musisz wiedzieć o inflacji?

Co musisz wiedzieć o inflacji

Inflacja oddziałuje zarówno na mikroekonomiczne, jak i makroekonomiczne procesy zachodzące w gospodarce danego kraju.

Z racji powszechnego przekonania o szkodliwości inflacji, znajduje się ona w centrum zainteresowania polityki gospodarczej państwa, które próbuje ograniczyć jej rozmiary.

Czym jest inflacja i jakie niesie za sobą skutki?

Czym jest inflacja?

W literaturze możemy spotkać różne definicje o inflacji.

Najogólniejsza definicja mówi o tym, że inflacja to proces wzrostu ogólnego poziomu cen.

Z inflacją mamy więc do czynienia, gdy rosną ceny różnych dóbr np. chleba, benzyny, maszyn czy gruntów.

Jest trwałym procesem zachodzącym w gospodarce rynkowej. Łączy się ona z bezpośrednią utratą wartości pieniądza.

Siła nabywcza pieniądza spada, a ceny na rynku rosną.

Jakie są rodzaje inflacji?

Można wyróżnić kilka odmian inflacji w zależności od jej stopnia nasilenia.

  • Inflacja pełzająca – wskaźnik cen nie przekracza 5% rocznie,
  • Umiarkowana inflacja – wskaźnik oscyluje w granicach 5-10% rocznie,
  • Inflacja galopująca – wskaźnik cen waha się w granicach 10-150% rocznie,
  • Hiperinflacja – ceny rosną w tempie przewyższającym 150% rocznie.

Jak się mierzy poziom inflacji?

Mamy do wyboru trzy mierniki, które zobrazują nam stopę ogólnego wzrostu poziomu cen.

1. Miernik CPI (Consumer Price Index) – jest to indeks wzrostu cen rynkowych od strony konsumenta.

2. Indeks PPI (Producer Price Index) – jest to miernik cen zbytu, czyli cen czynników wytwórczych.

3. GNP deflator (deflator produktu narodowego) – miernik ukazujący pełną wartość inflacji, gdyż stosuje się do wszystkich składników produktu narodowego brutto.

Jakie są przyczyny inflacji?

Jedną z przyczyn inflacji jest wzrost minimalnego wynagrodzenia dla pracowników.

Społeczeństwo zarabia więcej, tym samym ceny towarów i usług drastycznie rosną.

Swoją rolę w przyczynach odgrywa polityka pieniężna banku centralnego.

Bank podnosi realne stopy procentowe, które mają nakłonić społeczeństwo do oszczędzania.

Przyczyn dopatrywać się można także w niezrównoważonym budżecie państwa, gdzie wydatki przewyższają dochody.

Państwo zaczyna się zapożyczać, co negatywnie wpływa na politykę pieniężną.

Inflacja to także wzrost surowców energetycznych, głównie ropy naftowej.

Zmiana jej ceny wpływa na poziom cen paliw, co w konsekwencji decyduje o kosztach dystrybucji i transportu.

Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji

Powolne procesy inflacyjne wywierają korzystny wpływ na przebieg procesów gospodarczych.

Wpływają pozytywnie na dynamikę wzrostu gospodarczego oraz obniżają realne stopy procentowe i stawki płac.

Inflacja wywołuje także szereg negatywnych skutków dla społeczeństwa i gospodarki.

Silne procesy inflacyjne zniekształcają ceny, które rosną, a płace pracowników maleją lub są na tym samym poziomie.

Inflacja powoduje niepewność w zakresie przewidywań zmian cen, jednocześnie konsumenci nie mają zaufania do pieniądza.

Silna inflacja źle wpływa na działalność inwestycyjną.

Dlatego tak ważne jest zbudowanie zawczasu jakiegoś źródła pasywnego przychodu – https://klubprzedsiebiorczychmam.pl/dochod-pasywny/

Rodzi się niechęć do podejmowania inwestycji i spada zainteresowanie na zaciąganie kredytu.

Wzrost cen powoduje niezadowolenie społeczne. Pracownicy domagają się podwyżek, co może powodować bunty.

Przyszli przedsiębiorcy w okresie inflacji obawiają się otwierania własnej działalności gospodarczej, ponieważ może zbankrutować.

W skrajnych warunkach inflacja może doprowadzić do dewaluacji waluty.