Znaczenie polityki płacowej i pomocy społecznej dla walki z ubóstwem

Znaczenie polityki płacowej i pomocy społecznej dla walki z ubóstwem

Znaczenie polityki płacowej i pomocy społecznej dla walki z ubóstwem

Nie ma wątpliwości, że każdy z nas chciałby żyć w sprawiedliwym społeczeństwie.

Prawo pracy ma na celu zapewnienie uczciwych stosunków zatrudnienia.

Do zasad prawa pracy należy m.in zasada godziwego wynagrodzenia.

W Kodeksie Pracy jest wyraźnie określone, że wynagrodzenie powinno być godne.

Duże znaczenie ma tu państwowa polityka w zakresie płac. Czym zajmuje się, i jakie jest znaczenie polityki płacowej?

Polityka płacowa

Termin polityka płacowa odnosi się do ustawodawstwa lub działań rządu podejmowanych w celu uregulowania poziomu lub struktury wynagrodzeń w celu osiągnięcia określonych celów polityki społecznej i gospodarczej.

Polityka płacowa kieruje organizacjami w podejmowaniu decyzji w sprawach płacowych.

Polityka płacowa odgrywa dużą rolę w zapobieganiu ubóstwu i biedzie.

Ubóstwo to coś więcej niż brak dochodów i zasobów produkcyjnych w celu zapewnienia zrównoważonych źródeł utrzymania.

Jego społeczne skutki sięgają zdecydowanie dużo dalej.

Skutki ubóstwa często się ze sobą wiążą, tak że jeden problem rzadko występuje sam.

Złe warunki sanitarne czynią człowieka podatnym na choroby, co utrudnia podniesienie się z trudnej sytuacji.

Jest to problem, który władze państwowe starają się rozwiązać na różne sposoby.

Płaca minimalna

Polityka płacy wystarczającej na utrzymanie wymaga, aby pracodawcy płacili pensję na poziomie lub powyżej federalnej lub stanowej granicy ubóstwa.

Płaca minimalna to prawnie ustalona cena minimalna płacy godzinowej, poniżej której pracownicy niezwolnieni nie mogą otrzymać ani przyjąć pracy.

Idea płacy minimalnej wpisuje się w politykę zapobiegania osuwania się społeczeństwa w ubóstwo.

Płaca minimalna miała być płacą wystarczającą na utrzymanie – co oznaczało, że rodziny mogły wygodnie żyć z pensji, zamiast walczyć od wypłaty do wypłaty.

Według oficjalnych wytycznych rządowych osoby samotne utrzymujące się z płacy minimalnej technicznie nie żyją w ubóstwie.

W przypadku osób samotnych bez osób na utrzymaniu rząd twierdzi, że federalna płaca minimalna jest więcej niż wystarczająca, aby przetrwać i uniknąć ubóstwa.

Jednak jeśli osoba zarabiająca pensję minimalną musi także utrzymać rodzinę, pojawia się problem.

Ich rozwiązywaniem zajmują się instytucje polityki społecznej.

Polityka społeczna

Usługi społeczne, zwane są również usługami opiekuńczymi lub pracą socjalną.

To każda z wielu usług świadczonych publicznie lub prywatnie, mających na celu pomoc osobom lub grupom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, w trudnej sytuacji lub w trudnej sytuacji.

Placówki opieki społecznej mogą się między sobą bardzo różnić.

Przykładami mogą być agencje opieki nad dziećmi, programy młodzieżowe oparte na społeczności lokalnej lub schroniska dla kobiet maltretowanych lub rodzin bezdomnych.

Praca na rzecz osiągnięcia sprawiedliwości społecznej poprzez rozwój społeczny i zmianę społeczną jest w dzisiejszych czasach niezwykle ważna.

Odpowiedzialna polityka płacowa i usługi pomocy społecznej na wysokim poziomie mogą być w tym niezwykle pomocne.

Problemy takie jak ubóstwo wymagają kompleksowych rozwiązań.

Państwowe podejście do kwestii pracy i zatrudnienia odgrywa tu dużą rolę.