System podatkowy bez tajemnic

System podatkowy bez tajemnic

System podatkowy bez tajemnic

Podatki są rzeczą, która nierzadko budzi kontrowersje. Zwłaszcza wśród osób. które zmuszone są do nich płacenia. Kwestia ta jest wielowymiarowa.

Podatki bowiem nie są jedynie kwestią techniczną: ich istnienie uwarunkowane jest latami żywej politycznej i filozoficznej debaty.

Polityka fiskalna jest ważnym elementem każdego systemu politycznego.

W uproszczeniu polityka fiskalna to oszacowanie podatków i wydatków rządowych, które mają wpływ na gospodarkę.

Miary fiskalne często stosuje się w połączeniu z polityką pieniężną do osiągnięcia określonych celów.

System podatkowy w dużym stopniu wpływa na kształt społeczeństwa.

Opodatkowanie to sposób, w jaki rząd lub organ podatkowy nakłada lub nakłada podatek na swoich obywateli i podmioty gospodarcze.

Wizje idealnego systemu podatkowego mogą się różnić w zależności od strony politycznej i wyznawanego systemu wartości.

Najbardziej pospolitym rozróżnieniem jest podział na podatek dochodowy, podatek od kapitału i podatek od konsumpcji.

Podatek dochodowy odnosi się do procentu twojego dochodu, który jesteś zobowiązany zapłacić bezpośrednio rządowi.

Podatek od zysków kapitałowych to podatek od zysku, gdy sprzedajesz coś („aktywa”), które mają zwiększoną wartość.

To zysk z kapitału, który osiągasz, jest opodatkowany, a nie kwota, którą otrzymujesz.

Przykłady podatków konsumpcyjnych obejmują podatki od sprzedaży detalicznej, podatki akcyzowe, podatki od wartości dodanej, podatki od użytkowania, podatki od wpływów biznesowych brutto i cła importowe.

W ostatnich dekadach pojawiły się też składki na system ubezpieczeń społecznych.

Po co są podatki?

Pieniądze zebrane w ramach tej bezpośredniej ścieżki podatkowej rząd przeznacza na rozwój infrastruktury.

A także na opłacanie pracowników centralnych i państwowych organów rządowych.

W ogromnym uproszczeniu, podatki są pewną formą troski o przyszłość i dobro wspólne.

Podatki istnieją od zawsze, na przestrzeni wieków zmieniała się jedynie ich formy.

Wyróżnia się najczęściej trzy rodzaje podatków: regresywny, liniowy i progresywny.

Podatek regresywny to taki, w którym średnie obciążenie podatkowe maleje wraz z dochodem.

Podatnicy o niskich dochodach płacą nieproporcjonalną część obciążeń podatkowych.

Podczas gdy podatnicy o średnich i wysokich dochodach ponoszą stosunkowo niewielkie obciążenia podatkowe.

Podatki regresywne nakładają większe obciążenie na osoby o niskich dochodach.

Podatek liniowy cechuje się tym, że wszyscy płatnicy podlegają takiej samej stopie.

Z tego względu podatek ten nazywa się też podatkiem płaskim.

System podatku liniowego to taki, w którym wszyscy płacą tę samą stawkę, niezależnie od dochodów.

Najwięcej emocji budzi ostatni typ podatku, czyli podatek progresywny.

Podatek progresywny to taki, w którym średnie obciążenie podatkowe wzrasta wraz z dochodem.

Przykłady podatku progresywnego obejmują podatek dochodowy od inwestycji, podatek od naliczonych odsetek, dochód z wynajmu, podatek od nieruchomości i ulgi podatkowe.

Podatek progresywny stanowi zasadniczy element państwa socjalnego.

Typ systemu podatkowego jest niezwykle ważny z perspektywy hierarchii dochodów.

Zastosowany model opodatkowania może pogłębiać, albo zmniejszać nierówności dochodowe.

Im większa różnica w kwotach, jakie odprowadzają biedni i bogaci, tym bardziej podatki wyrównują dochód.