Bezrobocie i jego wpływ na życie

Bezrobocie i jego wpływ na życie

Bezrobocie i jego wpływ na życie

Zjawisko bezrobocia należy do największych problemów społeczno-gospodarczych w danym państwie.

Bezrobocie jest to zjawisko społeczne polegające na braku znalezienia pracy zarobkowej przez ludzi w wieku produkcyjnym, zdolnych i chętnych do pracy oraz aktywnie jej poszukujących.

Rozmiary bezrobocia zależą od trzech czynników: współczynnika aktywności zawodowej, liczby ludności w wieku produkcyjnym i rozmiarów zatrudnienia.

Jakie są przyczyny powstania bezrobocia?

Przyczyn możemy doszukiwać się wiele, jednak najczęstszym jest niechętne zatrudnianie pracowników przez przedsiębiorców.

Wynika to z tego, że koszty pracy są wysokie i nie pokrywają korzyści ekonomicznych wynikających z zatrudnienia pracownika.

Bezpośrednią przyczyną jest także niewystarczająca liczba wolnych miejsc dla osób ubiegających się o pracę.

Świadczy to o wadliwej organizacji rynku pracy lub niedopasowaniu popytu i podaży na określony rodzaj pracy.

W dzisiejszych czasach popularna stała się automatyzacja.

Ludzie zostają zastąpieni przez maszyny, przez co miejsca pracy są zredukowane.

Bezrobocie dotyka najczęściej sektory gospodarki o wysokiej konkurencji.

Na określonym rynku może być za duży przepych rolników, a jednocześnie za mało lekarzy.

Natomiast faktem jest również zjawisko coraz powszechniejszego zarabiania online – https://finanse-osobiste.pl/jak-zarobic-100-zl-dziennie-przez-internet/

Nowy pracownik to inwestycja dla pracodawcy.

Korzystniej jest zatrudnić na stanowisko osobę doświadczoną i posiadającą umiejętności potrzebne w danej dziedzinie.

Najbardziej narażone na bezrobocie są absolwenci szkół, którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego.

Jedną z przyczyn zmniejszania się wartości kapitału ludzkiego jest starzenie się wiedzy, którą w przeszłości nabyła dana jednostka.

Nowe technologie sprawiają, że jest zapotrzebowanie na nową wiedzę ogólną i zawodową.

Również polityka wpływa na poziom bezrobocia, ponieważ nakładane zostają na przedsiębiorstwa obciążenia finansowe.

Przyszli pracodawcy niechętnie zakładają firmy z obawy o upadłość.

Zdarza się, że osoba ubiegająca się o pracę musi zmienić miejsce zamieszkania, ponieważ w danym miejscu może nie być zapotrzebowania na konkretną branżę.

Kwalifikacje posiadane przez bezrobotnych okazują się przestarzałe.

Co w rezultacie przekłada się na zmniejszone szanse podjęcia zatrudnienia.

Nie wszystkie osoby są chętne na podnoszenie swoich kwalifikacji i wiedzy.

Bezrobocie i jego wpływ na życie – skutki

Próby znalezienia zatrudnienia bardzo często kończą się niepowodzeniem.

Te przykre doświadczenia związane z poszukiwaniem pracy bardzo często powodują obniżenie motywacji w poszukiwaniach.

Skutki bezrobocia można podzielić na trzy główne segmenty:

Skutki Ekonomiczne

Do skutków ekonomicznych możemy zaliczyć przede wszystkim wpływ na PKB.

Tj. wstępowanie różnicy pomiędzy wielkością PKB możliwą do osiągnięcia przy pełnym zatrudnieniu, a wielkością PKB, którą rzeczywiście osiągnięto w danym okresie czasu.

Kolejnym skutkiem jest rozwój tak zwanej szarej strefy.

To sytuacja, kiedy pracujący nie odprowadza podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, przyczyniając się do zmniejszenia wpływów do budżetu państwa.

Wiążą się z tym też zwiększone wydatki budżetu państwa na zasiłki dla bezrobotnych.

Ale również utrzymywanie placówek, które pośredniczą w szukaniu pracy lub walczą z bezrobociem.

Z ekonomicznego punktu widzenia, kolejnym skutkiem jest spadek poziomu produkcji, gdzie zasoby siły roboczej nie są w pełni wykorzystywane.

Skutki Społeczne

Długotrwałe bezrobocie wywołuje szereg konsekwencji społecznych.

Jednym z nich jest poczucie wykluczenia ze społeczeństwa czy utrata dotychczasowej pozycji społecznej.

Bezrobotny czuję niechęć do udziału w życiu społeczności lokalnej, a także politycznej.

Tworzą się również konflikty w rodzinie, czasami prowadzące do rozstań czy rozwodów.

Kolejnym ważnym, ale też przykrym skutkiem jest obniżony standard życia, prowadzący nawet do biedny lub ubóstwa.

Zrezygnowany bezrobotny ma nadmiar wolnego czasu, co może skutkować patologią społeczną związaną z przestępczością i alkoholizmem.

Skłania to też do prostytucji w celu zarobienia szybkich pieniędzy, aby żyć.

Niekiedy brak pracy skłania bezrobotnego do emigracji zarobkowej, co może negatywnie wpłynąć na więzi rodzinne.

Odkładają się plany zawarcia małżeństwa i posiadania dzieci.

Skutki psychologiczne

Każdy człowiek inaczej podchodzi do bezrobocia i jest to kwestia indywidualna.

Z psychologicznego punktu widzenia możemy wymienić kilka konsekwencji niosących za sobą bezrobocie.

Może to być depresja, zaburzenia emocjonalne, bezradność, obwinianie się i niezadowolenie z życia.

Bezrobotny może czuć frustracje, utracić poczucie własnej wartości i uważanie się za osobę gorszą.

Niekiedy występuje skłonność do myśli samobójczych i samobójstw.

Wiąże się to z podniesionym poziomem stresu oraz z problemem koncentracji.

Bezrobocie to nie tylko negatywy.

Niesie to także pozytywne rezultaty, szczególnie w przypadku bezrobocia krótkookresowego.

Może być motorem napędowym do wysokiej wydajności pracy i wysokiej dyscypliny.

Człowiek chce podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i lepiej dysponuje swoimi pieniędzmi.